Vägräcken

Vägräcken ska säkerställa att det vid en olycka sker minsta möjliga skador på personer och material samt att följdskadorna efter en kollision blir så begränsade som möjligt. Det betyder att fordon som kolliderar med vägräcket ska återföras till vägbanan under kontrollerade former.

”Skyddsanordningar ska fånga upp avsett fordon vid dimensionerande påkörning på ett sådant sätt att skador på personer och egendom begränsas” – VGU

Krocktester enligt europeiska standarder

De dynamiska förhållandena vid en påkörning är ofta komplexa. En korrekt bedömning av ett vägräckes funktion fås vid genomförande av krocktester. Testerna genomförs enligt de europeiska standarderna EN 1317-1, EN 1317-2 och EN 1317-5 som fastlägger vilka funktionskrav vägräcket kan uppfylla.

Valet av vägräcke görs som utgångspunkt utifrån den mest vanliga olyckssituationen, nämligen genom påkörning av personbil. I en rad situationer kan det finnas anledning att välja vägräcken som kan klara påkörning av större fordon, t.ex. vid: ​

  • hög andel tunga fordon och hög årsdygnstrafik på sträckan
  • ​situationer där genomkörning av ett vägräcke med ett större fordon har särskilt allvarliga konsekvenser
  • ​sträckor där olycksstatistiken visar att en högre kapacitetsklass bör välja

Experter inom trafiksäkerhet

Vägräcket anpassas i varje enskilt fall efter vilken uppgift det ska ha. Som experter inom trafiksäkerhet ger vi våra kunder råd i en lång rad val, baserade på räckets uppgift och de förhållanden som gäller på platsen. 

Rådgivningen omfattar bl.a. val av vägräckestyp, råd för att tillse att säkerhetsavståndet efterlevs och råd om lösningen lämpligen bör utföras med enkel- eller dubbelsidigt vägräcke.

Vägsäkerhet cases

Vill du veta mer?

Våra engagerade och duktiga rådgivare står redo att hjälpa dig med lösningar som både tar hänsyn till god ekonomi, arbetsmiljö och hög kvalitet.

Conny Enbom

Försäljningschef
+46 70 220 13 69

Besök vår danska hemsida och se vår produktvalsguide