Trafiköar och refuger

Genom att använda trafiköar kan man uppnå en dämpning av trafikens hastighet. Våra trafiköar upprättas i form av refuger eller chikaner.

Refuger används bland annat vid övergångsställen utan trafikljus och vid starkt trafikerade vägar där trafiksäkerheten för korsande trafik ska förbättras. Chikaner används vid skolor, i bostadsområden och på långa, raka vägsträckor där man aktivt vill hastighetsreglera trafiken. Trafiköar är flexibla och påverkar trafiken i mindre utsträckning än traditionella gupp, och används därför på allt fler platser idag.

Systembeskrivning

Refuger och chikaner tillverkas av fiberarmerad högkvalitetsbetong. Trafiköarna tillverkas i en rad olika standardstorlekar och utföranden som tillsammans utgör ett flexibelt modulsystem som kan lösa i stort sett alla trafiksäkringsuppgifter. Trafiköarna levereras som standard i genomfärgad vit eller grå betong men kan också levereras med en yta av ingjutna gatstenar.

De grundläggande förutsättningarna för val, placering och utformning av t.ex. refuger fastställs vid kommunplaneringen / stadsplaneringen. Här fastställs de enskilda vägarnas roll som trafik- eller lokalvägar, deras roll i mjuka trafikanters trafiknät inbegripet skolvägar, deras roll i bussnätet samt deras hastighetsklass.

Fördelar

  • Enkla att montera
  • ​Minimala trafikstörningar tack vare kort monteringstid
  • ​Minimalt underhåll
  • ​Flyttbara lösningar – fördel vid t ex vägunderhåll
  • ​Integrerade reflexer

Montering och reparation

Trafiköarna levereras färdigtillverkade direkt på vägarna inkl. fixtur, dornar och täckplatta. Alla änd- och mellanöar kan levereras i varierande längder och i specialmått. Vi kan leverera skyltstativ och skyltar.

Trafiköarna är robusta och kan tåla upprepade påkörningar av större lastbilar. Det betyder färre reparationer. Den gjutna ytan ger minimal grogrund för ogräs. Därmed sparas även resurser på ogräsbekämpning och ogräsmedel till gagn för både ekonomin och miljön.

Vägsäkerhet cases

Vill du veta mer?

Våra engagerade och duktiga rådgivare står redo att hjälpa dig med lösningar som både tar hänsyn till god ekonomi, arbetsmiljö och hög kvalitet.

Bullerskärmar

Per Thörner

Projektledare/säljare
+46 79 068 88 42

Besök vår danska hemsida och se vår produktvalsguide