500 meter återvunnen bullerskärm i Ribe

På uppdrag av Barslund har DAV NORDIC satt upp en bullerskärm längs väg 11 i Ribe, Danmark. DAV NORDIC har ansvarat för både design och montering. Skärmen är uppsatt med återvunna akrylpaneler, som tidigare använts för bullerskärmar längs motorvägen i Silkeborg.

  • Tjänst: 500 m bullerskydd med återvunna akrylplåtar, 300 m bom och broskydd och 120 m träräcke
  • Byggherre: Vejdirektoratet
  • Entreprenör: Barslund
  • Underentreprenör: DAV NORDIC A/S
  • Rådgivare:
Projektledare

Johny Poulsen

Projektchef
+45 28 87 04 60

Entreprenör genomför nytt återvinningsprojekt

Som entreprenör för projektet har DAV NORDIC stått för design, ritning och montering av den färdiga lösningen.

Under designfasen fokuserade DAV NORDIC på att minimera de risker som hade kunnat påverka projektets framfart:

En av de risker som identifierades var området där bullerskärmen skulle placeras. Området är nämligen väldigt öppet och påverkas av så väl högvatten som starka vindar. Utemiljön blev därför avgörande för projektets utformning.

Utmaningen med högvatten resulterade i en hög grundvattenyta. Som ett resultat har fundamenten för skärmen varit tvungna att slås längre ned i marken än vad som normalt görs för en 3 meter hög skärm. Med mjuka markförhållanden och starka vindar är det viktigt att grunden dimensioneras för att fånga upp vindlastmotståndet

Johny Poulsen, projektledare, DAV NORDIC A/S

DAV NORDIC:s vision var att konstruera en bullerskärm som kunde monterats på ett enkelt sätt utan att kompromissa med det visuella uttrycket. Målsättningen var att göra skärmen så transparent som möjligt, med så få stolpar och spröjs som möjligt. Då störs inte utsikten och bullerskärmen minskar inte heller ljusinsläppet för de omgivande bostäderna.​​

Hållbart materialval

Idéen att bygga den nya bullerskärmen av återvunnet material spelade också en avgörande roll under designprocessen. Cirka 470 akrylpaneler togs ned från ett annat projekt och i stort sett alla av dessa behövde användas för att ha tillräckligt med byggmaterial, för skärmen som totalt blev 530 meter lång.

Med vetskapen om att varje akrylpanel var viktig för den färdiga skärmen utfördes monteringen med stor försiktighet, samtidigt med fokus på att kunna hålla en snabb takt under arbetsflödet. Monteringsvänlighet är ett område som DAV NORDIC ägnar mycket tid och resurser på, samt är väldigt stolta över. Resultatet blev en konstruktion som kompromisslöst förenar en säker arbetsmiljö för montörerna, möjligheter för justeringar och ett korrekt förhållande mellan försiktighet och hastighet för arbetet. Vi lyckades. Inga akrylpaneler gick till spillo under installationen.

Det här är ett bra, konkret initiativ som visar hur man kan bygga med återvunnet material i nya byggprojekt. Det är ett sätt att närma sig en grönare omställning – och med ett tydligt fokus under designfasen kan man lyckas.

Johny Poulsen, projektledare, DAV NORDIC A/S

En utmaning för tidsplanen

Utbyggnaden från två till fyra körfält på förbifartsleden medförde en särskild komplexitet under monteringen. Byggverksamhet pågick i stor utsträckning i området och därmed ökade trycket på trafiken på Plantagevej, där bullerskärmen skulle sättas upp. Detta blev en utmaning för installationen av bullerskärmen eftersom arbetsplatsen för DAV NORDIC:s montörer var begränsad.

I arbetet med att färdigställa projekt inom den överenskomna tidsramen var god och kontinuerlig kommunikation mellan generalentreprenören Barslund och DAV NORDIC särskilt viktig. Eftersom utbyggnaden av förbifartsleden skedde under samma tidsperiod som bullerskärmen installerades. Förutom att fokusera på kommunikation gav både parter varandra det nödvändiga utrymmet och hjälpte varandra i de situationer där det var nödvändigt.

DAV NORDIC är därför också särskilt stolta över att ha levererat en vacker lösning inom överenskommen tidsplan.

Stor leverans till hela området

Det är inte bara bullerskärmar som tillhandahålls och monteras av DAV NORDIC längs riksväg 11. I samband med projektet har DAV NORDIC även levererat och installerat 300 meter vägräcke enligt typ STP XS och brovägräcken typ H2W2 längs samma väg.

De 120 meter långa vägräckena, som satts upp i anpassade sektioner för att följa cykelbanans slingrande väg under riksväg 11. Även ledstänger/räcken i samma konstruktion, liksom installationen av nyetablerade betongtrappor levererades och monterades av DAV NORDIC.

Både bilister och oskyddade trafikanter kan nu röra sig säkert i området.

​Kontakta oss på telefon + 46 70 2201369 +46 73 9700995 ell​er info@davnordic.se för råd, ett icke-bindande erbjudande eller helt enkelt få mer information.

Galleri från projektet

Relaterad cases