Schüttesvej, Horsens: Integrerad vägutrustning blev en innovativ lösning på ett välkänt problem

 • Tjänst: 180m Green Wall-bullerskärm monterad på en låg stålkjol i ett brutet förlopp. Specialanpassade pelare med svetsat fäste. Total höjd 3,5 meter
 • Byggherre: Horsens Kommunn
 • Entreprenör: Bravida Danmark A/S (Bullerskärm) og Munck Havne og Anlæg A/S (traffik säkerhet)
 • Underentreprenör: DAV NORDIC A/S
 • Rådgivare:
Projektledare

Johny Poulsen

Projektchef
+45 28 87 04 60
Projektledare

Emil Mortensen

Avdelningschef
+45 50 85 38 07
Projektledare

Jesper B. Andersen

Projektledare
+45 29 61 36 49

Komplicerade geotekniska förhållanden och minimalt utrymme för vägutrustning

Ringvägen väster om Horsens i Danmark är en central trafikled i Horsens. Så förutom att sträckan är oerhört trafikerad var projektet också utomordentligt komplicerat eftersom den angränsande Bygholmssjön är uppdämd ‒ och vägen är uppbyggd på dammen. De komplicerade geotekniska förhållandena med mjuk mark nära sjön innebar att undergrunden på stora delar av sträckan måste förstärkas och byggas upp med Leca nötter.

En annan omständighet som har gjort saken ännu mer spännande är det faktum att det finns mycket lite utrymme runt Schüttesvej. Linjeföringen (en linjeföring är benämningen på ett förlopp i terrängen). Normalt har t.ex. en väg en linjeföring, vägräcket en annan linjeföring och cykelvägen definieras av en tredje linjeföring) för bullerskärm, vägräcke och belysningsstolpar var för smal för att kunna rymma alla komponenter i praktiken.

DAV NORDIC föreslog därför en lösning som innebar att det utrymme som varje del av vägutrustningen tog upp minskades. Förslaget togs väl emot och kunden, Horsens kommun, beslutade att använda sig av lösningen. Detta minimerade behovet av expropriation och andra problem som inte är ovanliga på vägsträckor med redan begränsat utrymme. I praktiken innebär det att vägräcket monteras närmare bullervallen än vanligt och att pelarna i bullerskärmen på sträckan används som stolpar för några av ljuspunkterna på sträckan. Vi kallar det sammanbyggd vägutrustning.​

Buller

Leverans:

 • 180m Green Wall-bullerskärm monterad på en låg stålkjol i ett brutet förlopp.
 • Specialanpassade pelare med svetsat fäste. Total höjd 3,5 meter.

Roll: Specialiserad entreprenör

Kund: Munck Havne & Anlæg A/S

Byggherre: Horsens kommun, Danmark

Väg

Leverans:

 • 332 m skyddsräcke, H1 W1
 • 103 m skyddsräcke

Roll: Specialiserad entreprenör

Kund: Munck Havne & Anlæg A/S

Byggherre: Horsens kommun, Danmark

Stolpar

Leverans:

 • 5 specialstolpar för montering ovanpå bullerskärmen
 • 60 st. 10 m höga eftergivliga koniska aluminiumstolpar.

Roll: Leverantör

Kund: Bravida Danmark A/S

Byggherre: Horsens kommun, Danmark

Alla parter är överens om att projektet har varit en succé

Att minska bredden på linjeföringen kanske låter som en enkel uppgift. Men de flesta vet att sanningens ögonblick kommer när tanken ska omsättas i handling. Det interna samarbetet mellan olika affärsområden på DAV NORDIC har resulterat i en billigare och snabbare process för både Bravida och Munck.

Det är en stor fördel att när jag ringer Emil så känner han till hur bullerskärmen är uppbyggd. Om de olika delarna i projektet hade kommit från en annan leverantör så säger min erfarenhet mig att det hade ställt till problem. Samarbetet har fungerat smidigt och bra eftersom Emil (red. projektledare) har varit med i loopen och kunnat ge mig en överblick och försäkringar. Det har sparat tid både för mig och för projektet

Kasper Rasmussen från Bravida

Han är projektledare och har ansvarat för projektets el-entreprenad.

Genom att välja en leverantör med flera affärsområden har det varit möjligt att involvera flera olika experter. Samtidigt underlättas samarbete och samordning avsevärt när experterna sitter sida vid sida.

Vägutrustningens tekniska detaljer

Nedan förklarar projektledarna på DAV NORDIC de tekniska detaljerna för de olika produkter som använts i projektet.​


​ Johny Poulsen, projektledare för Bullerdämpande lösningar, förklarar:

”Den 3,5 meter höga bullerskärmen utgör ett slags stomme i projektet. Man valde en Green Wall-kassett med en låg nedre kant av stål. Den här typen av skärm är dubbelabsorberande och lämpar sig särskilt väl för klätterväxter. Horsens kommun vill att området till slut skall vara täckt av grönska till hösten. Pelarna på skärmen är speciella eftersom de levereras och installeras med ett påsvetsat fäste för installation av de stolpar som senare ska monteras ovanpå. DAV NORDICs egna ingenjörer har före produktionen beräknat att pelaren och fundamentet är tillräckligt starka för att kunna bära både skärmen och stolpen.”

 På den sträcka där skärmen är installerad finns också en cykelbana. Här har det varit nödvändigt att skapa en passage så att både fotgängare och cyklister kan ta sig förbi skärmen. Den brutna banan är konstruerad med en ”sluss”, vilket innebär att skärmen både förlängs vid brytningen och förskjuts. På så sätt påverkar passagen inte den bullerdämpande effekten.

”Vår stolpavdelning har i nära samarbete med våra kollegor på bulleravdelningen och vägavdelningen levererat totalt 65 stolpar till projektet. Merparten av stolparna är eftergivliga aluminiumstolpar som är 10 meter höga. De återstående 5 specialanpassade stolparna har sin förankringspunkt i fästet som utgör avslutningen på bullerskyddsstolparna. De fem specialanpassade stolparna är utformade och konstruerade så att höjden på ljuspunkterna är samma som för de övriga stolparna. Det är en av de detaljer som inte direkt sticker ut, men som skapar ett fint helhetsintryck,” avslutar Emil Mortensen, avdelningschef för stolpavdelningen.

Projektledare Jesper B. Andersen berättar vidare om sitt expertområde, nämligen vägräcken och skyddsräcken:

”Skyddsräcket som levererades till projektet är ett elegant och enkelt rörräcke, som på vissa ställen är monterat på dammens spontväggar och på andra ställen direkt på skyddsräcket. Designen sticker inte ut men signalerar tydligt den styrka och robusthet som det är fråga om. Det har å andra sidan varit en spännande uppgift för våra montörer att montera den längs dammen. Arbetet utfördes nämligen från vattensidan. Våra killar var utrustade med flytvästar och använde en flytpråm som arbetsstation. Det är sällan vårt arbete utförs under sådana förhållanden, så det har varit spännande att prova. Skyddsräcket monterades under mer normala förhållanden. Här var vi spända på att se om Leca nötterna skulle synas vid neddrivningen, men det var inte tillfället.”

​2 viktiga saker du kan lära dig av projektet

 1. ​Överväg alternativa lösningar när utrymmet är begränsat ‒ sammanbyggd vägutrustning är praktiskt genomförbart.
 2. Välj 1 leverantör för flera specialentreprenader på samma projekt ‒ det kan spara er tid och pengar, eftersom ansvaret för flera specialområden också skapar incitament för optimering.

Galleri från projektet

Relaterad cases