Bering-Beder vägen ‒ den nya ringvägsförbindelsen runt Århus

Bering-Beder vägen är en del av en ny övergripande ringvägsförbindelse runt Århus i Danmark. Syftet var att avlasta de andra vägarna och fördela trafiken bättre. Sträckan är en del av ringvägsförbindelsen mellan den östjylländska motorvägen och Djurslandsmotorvägen. Projektet är ett av de största byggprojekten i Århus kommuns historia och slutfördes 2023. ​

 • Tjänst: 250 Protec-stolpar, 80 standardmaster, 3 km skyddsräcke, 20 ändterminaler, 375 bullerskärmskassetter, broräcke för 13 broar, 5 olika typer av räcken och 5,5 km paddängsel
 • Byggherre: Aarhus Kommune
 • Entreprenör: Bravida (master) og M.J. Eriksson (Traffik säkerhet)
 • Underentreprenör: DAV NORDIC A/S
 • Rådgivare:
Projektledare

Michael Pedersen

Säljchef
+45 40 19 21 39
Montage Projektledare

Bjørn Lyng

Projektchef
+45 24 45 77 37

Byggandet av den 12 km långa nya Bering-Beder vägen har inte bara varit ett stort projekt, det har även varit ett tillfälle att utöka stolputbudet hos DAV NORDIC.

DAV NORDIC har levererat följande produkter till byggprojektet:

 1. Stolpar
 2. Skyddsräcken och ändterminaler
 3. Bullerdämpande kassetter för vägräcken
 4. Broräcken
 5. Skyddsräcken (5 olika typer)
 6. Grodstängsel

Stolparnas design och säkerhet går hand i hand 

Den långa vägsträckan nödvändiggjorde naturligtvis ett stort antal stolpar för att guida trafikanterna genom vägsträckans ljuskäglor. Totalt installerades och monterades över 200 stolpar på Bering-Beder vägen.


För Århus kommun var det ett ovillkorligt krav att man inte skulle kunna se på stolparna att de hade en hög trafiksäkerhetsnivå. Fram till lanseringen av Protec Poles fanns det ingen produkt på marknaden som uppfyllde kommunens estetiska krav på vägbelysning kombinerat med eftergivlighet.

DAV NORDIC bestämde sig för att ändra på det och skräddarsydde därför de mer än 200 stolparna för Bravida. Stolparna är 10 meter höga, koniska och eftergivliga stålstolpar. Tack vare den galvaniserade ytbehandlingen liknar de liknar vanliga koniska belysningsstolpar.

I enlighet med trafiksäkerhetslagstiftningen är stolparna godkända i överensstämmelseklassen HE. Hela den eftergivliga funktionen är inbyggd i stolpen så att funktionen inte syns utifrån. Produkterna tillverkas med lasersvetsning för att uppfylla designkraven och det önskade slutliga utseendet. Att hitta en praktisk lösning som uppfyllde kraven på stolparnas utseende, design och säkerhetsklass var en spännande utmaning för DAV NORDIC.

Stolparna är försedda med armar på endast 0,3 meter, trots en ljuspunkthöjd på 10 meter, vilket var ytterligare ett obligatoriskt krav från arkitekten som gör projektet unikt. Armaturen är en Philips Copenhagen Small-armatur från Signify.

Årslångt projekt kräver leverans på plats i flera steg

På grund av projektets storlek och varaktighet sker leveranserna av de olika produkterna i flera steg.

Den totala leveransen till Bravida omfattar cirka 250 Protec Poles (och kvalificerar sig därmed som det största projektet med denna produkt som utförts i Danmark). De 250 stolparna fördelades över hela linjen. Kombinationsstolparna för trafikljussignalen i korsningen på Bering-Beder vägen, där både signallampor och vägbelysningsarmaturer monterats, är också av samma typ.

Cirka 80 standardstolpar lyser upp de omgivande cykelbanorna, och även dessa levererades naturligtvis av DAV NORDIC. 

Effektiv logistik var viktigt för samarbetet mellan Bravida och DAV NORDIC. Lösningen blev en leverans på plats i tre steg, så att installationsarbetet kunde utföras så effektivt som möjligt och risken för skador och/eller stöld av masterna på byggarbetsplatsen elimineras.

DAV NORDIC levererar säkerhet på vägen

Vägutrustning är också en viktig del av anläggningsprojektet. Därför är DAV NORDIC stolta över att man valt oss som underleverantör för att leverera och installera ett antal produkter inom vårt huvudsakliga kompetensområde: trafiksäkerhet. Dessa inkluderar totalt 3 km skyddsräcken, 20 ändterminaler, 375 bullerabsorberande kassetter, broräcken för totalt 13 broar, 5 olika typer av räcken för både järnvägsbroar och gångbroar och totalt 5,5 km grodstängsel.

De 3 kilometerna skyddsräcken installerades som förlängningar och tillfarter till de broräcken som installerats på vägens cirka 13 broar. Som avslutning på vägräcket installerades ändterminaler av typen SMA T 2. Denna typ av avslutning är en ytterst säker lösning vid slutet av ett vägräcke. Den säkerställer en ”skonsam” inbromsning av fordonet genom att absorbera fordonets rörelseenergi utan att driva det i en annan riktning.

På grund av den förväntade trafikökningen säkrade Århus kommun några av de fastigheter som var mest utsatta för buller genom att installera cirka 400 meter bullerabsorberande skyddsräcken. Denna åtgärd bidrog till att minska trafikbullret till under gränsvärdet.​

På järnvägsbroar är broräcket av typ H2 W3 och H4B W 3, vilka är de högsta hållfasthetsklasserna. Vid val av hållfasthetsklass för broräcken tas hänsyn till vägens förväntade hastighet, fordonstyper och den förväntade trafikvolymen. Även annan trafik, såsom tåg och spårväg, måste beaktas. Ju större inverkan de olika faktorerna har eller ju fler faktorer som ingår, desto högre hållfasthetsklass bör man välja.

Århus kommun har valt 5 olika typer av räcken för personsäkerhet på de broar som ingår i anläggningsprojektet. Projektet omfattade gångbroar, järnvägsbroar, vägbroar, spårvägsbroar och en faunabro. Utseendemässigt är samtliga räcken exteriört utförda i galvaniserat stål. På så sätt skapas en röd tråd genom all vägutrustning som DAV NORDIC har haft nöjet att leverera.

Anläggningsprojekt med fokus på att minimera påverkan på naturen

För att skydda djurlivet och djurens rörelsefrihet uppfördes som en del av etableringen av byggarbetsplatsen, 1,2 km tillfälligt grodstängsel för att hålla amfibier borta från bygget som genomförs i områden med många dammar och därmed ett rikt djurliv.

Dessutom etablerades totalt 7 faunapassager. En av dessa passager är en faunabro, som med sin timglasform säkerställer att djuren faktiskt använder passagen. Faunabron är försedd med en ljustät skärm. Skärmens syfte är att göra det tryggare för djuren när de korsar passagen, eftersom bilarnas strålkastare kan ha en avskräckande effekt på vilda djur.

​Anpassade lösningar för särskilda krav

DAV NORDIC levererar trafiksäkerhetslösningar i hela Danmark, och Bering-Beder vägen är ett av de större vägprojekten som kräver leverans av många lösningar. På 700 m av sträckan, uppdelad i 2 etapper, levererade DAV NORDIC en skräddarsydd lösning bestående av vägräcken och en 1 m hög bullerskärm som placerades endast 10 cm från varandra. Lösningens syfte är att fånga upp hjulbuller. Den skräddarsydda lösningen är ett alternativ till den föreskrivna lösningen med ett kombinerat skydds- och bullerskärmssystem. DAV NORDIC optimerar alltid sina lösningar till förmån för kunderna i den mån detta är möjligt.

5,5 km grodstängsel

DAV NORDIC levererade även 5,5 km grodstängsel till de många faunapassagerna för att säkerställa att grodor och paddor kan korsa vägen på ett säkert sätt. Grodstängslet är tillverkat av aluminium och också detta är en speciallösning. Lösningen togs fram i samarbete med det danska vägverket, Vejdirektoratet, och PcP och valdes eftersom den väger mycket mindre än en vanlig stållösning och håller dubbelt så länge.

Galleri från projektet

Relaterad cases